غذای فارسی
گروه(Branded)
غذای فارسی
گروه(افطار با فارسی در برج میلاد)
غذای فارسی
گروه(آموزش بازاریابی)
غذای فارسی
گروه(اولین تور بازدید عمومی از کارخانه فارسی)
غذای فارسی
گروه(بازدید اساتید دانشگاه علوم صنایع غذایی ورامین از کارخانه فارسی)
غذای فارسی
گروه(بازدید پتروشیمی امیر کبیر از کارخانه فارسی)
غذای فارسی
گروه(بازدید دانشجویان صنایع غذایی قائم از کارخانه فارسی)
غذای فارسی
گروه(بازدید شرکت فولاد مبارکه اصفهان از کارخانه گروه صنایع غذایی فارسی)
غذای فارسی
گروه(بازدید شورای شهر تهران از کارخانه فارسی)
غذای فارسی
گروه(دومین تور بازدید عمومی از کارخانه فارسی)
غذای فارسی
گروه(سومین تور بازدید عمومی از کارخانه فارسی)
لطفا صبر کنید...